Vedtægter

Foreningens navn er Frivillig Indsats Omkring Savnede forkortet FIOS.
§1 Navn og hjemsted

Stk.1. Foreningens navn er Frivillig Indsats Omkring Savnede forkortet FIOS.

Stk.2. Foreningen er stiftet den 21/5-2023

Stk.3. Foreningens hjemsted følger adressen for den siddende formanden.

§2 Formål

Stk.1. Foreningens formål er:

a. at efterlyse og foretage eftersøgninger af savnede på de pårørendes og myndighedernes anmodning

b. at yde støtte og hjælp til de pårørende og lokalsamfundet

c. at udbrede kendskabet til eftersøgningsarbejde.

d. Med udgangspunkt i aktiviteterne og i det forpligtende fællesskab at styrke folkeoplysningen og dermed medlemmernes og borgernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engagerende i samfundet.

§3 Medlemskreds

Stk.1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål, værdier og regler og retningslinjer.

Stk.2. Foreningen består af medlemmer i de operative enheder og af støttemedlemmer.

Stk.3. Det er obligatorisk for medlemmer i de operative enheder at deltage i relevant uddannelsesforløb.

Stk.4. Indmeldelse sker på foreningens hjemmeside eller ved henvendelse til kasseren. Medlemskabet er først gyldigt, når FIOS har modtaget betaling af kontingentet.

Stk.5. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til et kasseren med virkning fra dags dato. Indbetalt kontingent refunderes ikke.

Stk.6. Medlemmerne betaler et, af generalforsamlingen, fastsat kontingent. Kontingentet opkræves forud for hvert kalender år. Ved indmeldelse før 1/7, betales fuldt årskontingent, ved indmeldelse mellem 1/7 og 31/12 betales halvt årskontingent.

Stk. 7. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis det skønnes at medlemmets handlinger er skadeligt for foreningen. Denne afgørelse kan prøves på førstkommende ordinære generalforsamling eller ved en til lejligheden nedsat et disciplinærudvalget.

Det ekskluderede medlem kan selv vælge, om sagen skal tages op ved næstkommende Generalforsamling eller ved disciplinærudvalget.

Omhandler sagen et bestyrelsesmedlem, er denne inhabil i sagen.

§4 Generalforsamlingen

Stk.1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk.2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af maj måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel ved brev eller mail til medlemmerne og ved annoncering på foreningens hjemmeside, samt foreningens sociale medier med angivelse af dagsorden.

Stk.3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer over 18 år og myndige, hvor foreningen senest 1/3 har modtaget forfaldent kontingent. Det er en forudsætning, at medlemmet har haft mindst 8 ugers forudgående medlemskab. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk.4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af stemmetællere

2. Valg af dirigent

3. Formandens beretning

4. Regnskabsaflæggelse

5. Fastsættelse af kontingent

6. Godkendelse af budget

7.Behandling af indkomne forslag

9. Valg af formand i ulige år

10. Valg af næstformand i lige år

11. Valg af kasserer i lige år.

12. Valg af suppleant

13. Valg af revisor.

14. Eventuelt

Stk.5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest tre måneder forud for udgangen af maj måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.

Stk.6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk.7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal af fremmødte stemmeberettiget (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal